of 59232 LinkedIn

Misbruik Wob

Reageer

Afbeeldingmr. E.I. Speelman (Erin)

 

Rb Gelderland, 16 oktober 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6487

Bovenstaande uitspraak betreft een voorbeeld van verzoek dat op grond van de Wob is ingediend waarvan de rechtbank kort samengevat oordeelde dat het verzoek niet is gericht op het verkrijgen van informatie, maar enkel de inning van dwangsommen en een proceskostenveroordeling als doel heeft.

In deze zaak is in een bezwaarschrift tegen een beschikking verzocht een zaakoverzicht toe te sturen op grond van de Wob.  De minister van Veiligheid en Justitie heeft het zaakoverzicht verstrekt en het verzoek voor het overige ter behandeling doorgezonden aan de KLPD. Ten aanzien van deze doorzending is bezwaar gemaakt omdat enkel om het zaakoverzicht zou zijn verzocht. Een tijdige beslissing op bezwaar is uitgebleven en vervolgens is beroep ingesteld.

 

De rechtbank stelt de vraag welk redelijk doel is gediend met het indienen van het bezwaar tegen het primaire besluit, voor zover daarbij eisers verzoek is doorgezonden naar de KLPD. Anders dan in het geval het gehele verzoek zou zijn doorgezonden, in welk geval het niet inwilligen van het verzoek het rechtsgevolg is, is aan de doorzending in dit geval geen rechtsgevolg verbonden. Het verzoek is met het verstrekken van het verzochte document immers volledig ingewilligd.

 

De rechtbank overweegt dat sprake kan zijn van misbruik van recht als een rechtsmiddel evident wordt aangewend zonder redelijk doel, dan wel voor een ander doel dan waarvoor het rechtsmiddel is gegeven. Nu volledig aan het verzoek is voldaan, ziet de rechtbank niet in welk redelijk doel met het indienen van het bezwaarschrift is gediend. De rechtbank is van oordeel dat het bezwaarschrift met geen ander doel dan het genereren van procedures, om op die wijze de voortgang van de afdoening te frustreren (en dwangsommen te incasseren en aanspraak te maken op een vergoeding van proceskosten), is ingediend. De rechtbank acht daarbij van belang dat ten aanzien van de onderhavige beschikking, zonder redelijke verklaring, zes Wob-verzoeken zijn ingediend, waarbij meermalen is verzocht om het zaakoverzicht dat bij het onderhavige besluit is verstrekt. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van misbruik van recht.

 

De hierboven geschetste handelwijze betreft helaas geen incident. Het kabinet acht het dan ook noodzakelijk maatregelen te treffen teneinde misbruik van de Wob tegen te gaan. In een eerder stuk van Nysingh is daar al aandacht aan besteed. Naar verwachting zal op korte termijn een voorstel tot wijziging van de Wob bij de Tweede Kamer worden ingediend. De consultatie over dit wetsvoorstel is inmiddels afgerond.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding