of 59232 LinkedIn

Maatschappelijk risico bij opeenvolgende met elkaar samenhangende wijzigingen planologisch regime

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

ABRvS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVs:2015:845

De eigenaar van een woning in Rhoon verzoekt om vergoeding van planschade. Als schadeoorzaken worden genoemd een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO d.d. 8 april 2009 en een nieuw bestemmingsplan, vastgesteld op 26 januari 2009 en in werking getreden op 12 november 2009. Het verzoek wordt ingediend op 18 mei 2012, zodat afdeling 6.1 Wro van toepassing is, inclusief het wettelijk minimum voor het maatschappelijk risico van 2 % van de waarde van de woning onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

Conform het advies van de SAOZ stelt het college de schade als gevolg van beide schadeoorzaken afzonderlijk vast en pleegt zij daarop tweemaal een aftrek wegens maatschappelijk risico van 2%. Daarbij wijst het college op het feit dat het bestemmingsplan meer mogelijk maakt dan het vrijstellingsbesluit.

 

Rechtbank en ook Afdeling oordelen anders. Daartoe acht de Afdeling redengevend dat met het vrijstellingsbesluit wordt vooruitgelopen op het in werking treden van het enkele maanden eerder vastgestelde nieuwe bestemmingsplan. De vrijstelling is specifiek verleend om het onder het oude bestemmingsplan geldende bouwverbod te doorbreken. Voorts was ten tijde van de indiening van het verzoek om een tegemoetkoming in planschade het nieuwe bestemmingsplan al in werking getreden en was het hier van belang zijnde gedeelte van het nieuwe bestemmingsplan ook al rechtens onaantastbaar geworden. Onder deze omstandigheden is het vrijstellingsbesluit zo nauw verweven met het nieuwe bestemmingsplan, dat de door dit besluit veroorzaakte nadelen en voordelen geacht moeten worden voort te vloeien uit hetzelfde planologische regime. Dit betekent dat het vrijstellingsbesluit en het nieuwe bestemmingsplan in het kader van de planvergelijking als één planologisch regime moeten worden gezien. Het enkele gegeven dat het nieuwe bestemmingsplan voorziet in ruimere gebruiks- en bouwmogelijkheden dan het vrijstellingsbesluit, is op zich onvoldoende voor een ander oordeel. Het college wordt daarom opgedragen om opnieuw over het verzoek te besluiten en daarbij als peildatum te hanteren de datum waarop het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden (12 november 2009).

 

Het college had zich beroepen op de uitspraak van de Afdeling van 8 januari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:6). In die uitspraak had de Afdeling overwogen dat onder omstandigheden een vrijstelling en een direct daarop volgend bestemmingsplan in het kader van de planvergelijking als één regime moeten worden gezien, maar dat daarvoor onvoldoende is dat ten tijde van de verlening van de vrijstelling al een nieuw bestemmingsplan in procedure was. In dit geval moesten vrijstelling en bestemmingsplan als afzonderlijke schadeoorzaken beschouwd worden, omdat volgens het nieuwe bestemmingsplan een veel ruimere bestemming gold dan alleen de bestemming die door de vrijstelling mogelijk werd gemaakt. De Afdeling meent dat deze uitspraak hier niet gevolgd kan worden, omdat zij “is gebaseerd op de relevante omstandigheden van dat geval en die zijn anders dan in deze zaak”. Een iets ruimere motivering zou op zijn plaats geweest zijn.

 

Volgens de uitspraak van 8 januari 2014 moet, indien hetgeen mogelijk is gemaakt bij een met toepassing van artikel 19 van de WRO verleende vrijstelling daarna wordt bevestigd in een bestemmingsplan, in beginsel worden uitgegaan van de vrijstelling als het schadeveroorzakende besluit. In deze uitspraak moet als peildatum worden gehanteerd de datum waarop het bestemmingsplan in werking is getreden. Dit verschil wordt door de Afdeling niet toegelicht.

 

De uitspraak heeft betrekking op het inmiddels vervallen artikel 19 WRO, maar verwacht mag worden dat zij haar waarde onder het nieuwe recht zal behouden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding