of 59232 LinkedIn

Lijfsdwang bij misbruik van bestuursrecht

Reageer

Afbeeldingmr. A.J.C.M. van Acht (Ton), mr. V.A. Textor (Vera)Afbeelding

 

'The sky is the limit' bij het indienen van WOB-verzoeken.

Of toch niet?

Rb. Rotterdam 25 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7826

“Zo lang ik adem ga ik door,” aldus de Dordtse huisjesmelker met ruim 890 WOB-verzoeken, bezwaarschriften, ingebrekestellingen en gerechtelijke procedures op zijn conto. Betrokkene voert sinds 2012 een papieren loopgravenoorlog tegen de gemeente Dordrecht vanwege een geschil met de gemeente over de executoriale verkoop van twee van zijn panden. De kosten die gepaard gaan met deze overlast zijn volgens de gemeente inmiddels opgelopen tot € 500.000 per jaar.

Al in maart 2013 (ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4905 en ECLI:NL:GHDHA:2014:75) werd betrokkene door de rechtbank en later door het hof, op straffe van een dwangsom, een verbod opgelegd om zich met meer dan tien brieven of e-mails per maand tot de gemeente te richten.  Tevergeefs zo bleek. De gemeente wendde zich daarom in de onderhavige procedure opnieuw tot de rechtbank voor een verstrekkender verbod, dit maal op straffe van lijfsdwang in plaats van een dwangsom.
 

Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant. De rechtbank gaat onder andere in op de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke (kortgeding)rechter. Verder is ook het opgelegde verbod opmerkelijk. Kortgezegd is aan betrokkene een verbod opgelegd om zich, behoudens enkele uitzonderingen, vaker dan twee keer per maand tot de gemeente te richten met brieven, e-mails en dergelijke. Dit contactverbod heeft in de praktijk tot gevolg dat betrokkene vergaand wordt beperkt in de rechten die hij heeft op grond van onder meer de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook mag hij twee jaar lang geen bijstand verlenen of als gemachtigde optreden bij het aanvragen en instellen van (bestuursrechtelijke) procedures waarbij de gemeente betrokken is.

 

Meest in het oog springend is echter dat het verbod is opgelegd op straffe van lijfsdwang. Lijfsdwang houdt in dat betrokkene bij overtreding van het verbod wordt gedetineerd in een huis van bewaring, waar ook criminelen worden vastgehouden. Lijfsdwang is een laatste redmiddel om naleving van een rechterlijk verbod af te dwingen en wordt zelden opgelegd. Voor gevallen als het onderhavige waarbij sprake is van misbruik van bestuursrecht is voor zover mij bekend nooit eerder lijfsdwang opgelegd. Wel werd op 1 april 2014 nog lijfsdwang opgelegd om een verbod af te dwingen op het publiceren van onrechtmatige uitlatingen over de politie en een politieambtenaar (ECLI:NL:GHAMS:2014:1104). In die zaak was echter geen sprake van misbruik van recht, maar van het stelselmatig schaden van de reputatie en de eer en goede naam van de benadeelden.

 

Misbruik van bestuursrecht is een doorn in het oog van veel bestuursorganen. De tijdsinvestering en kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen leiden tot overbelasting en verlamming van het ambtenarenapparaat. Deze problematiek is de afgelopen jaren sterk toegenomen ten gevolge van de dwangsommenregeling voor bestuursorganen (artikel 4:17 Awb). Het is echter maar de vraag of een rechterlijk verbod op straffe van lijfsdwang in dit soort extreme gevallen een succesvolle remedie is. De praktijk zal dat gaan uitwijzen.

 

Deze uitspraak en die van 1 april 2014 laten echter wel zien dat het loont om bij gevallen van ‘overlast’, zoals misbruik van (bestuurs)recht, te onderzoeken wat juridische mogelijk is om hiertegen succesvol op te treden. Zowel het bestuursrecht als het burgerlijk recht en in sommige gevallen het strafrecht bieden, al naar gelang de omstandigheden van het concrete geval, uiteenlopende middelen om deze problematiek aan te pakken.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mr. A.J.C.M. van Acht en mr. V.A. Textor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding