of 59221 LinkedIn

Handtekening op machtiging komt niet overeen met handtekening wob-verzoek en paspoort: hoger beroep kennelijk ongegrond

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 8 april 2015, zaaknr. 201408904/2/A3 (ongepubliceerd)

De zaak betreft een wob-procedure, waarbij informatie wordt opgevraagd over wachtgelden van oud-bestuurders. Het is mij bekend, dat bij vrijwel iedere gemeente in Nederland een soortgelijk wob-verzoek is ingediend.

In deze uitspraak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’), dat de rechtbank Gelderland in haar uitspraak van 30 oktober 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:6877) op goede gronden had geoordeeld, dat het ingestelde beroep niet-ontvankelijk was, omdat niet is komen vast te staan, dat diegene die het beroep had ingediend -  hierna ‘de heer X’ te noemen -  gemachtigd was om namens appellant in beroep te gaan.

De heer X had bij het beroepschrift een machtiging overgelegd, waarvan de handtekening afweek van de handtekening onder het wob-verzoek. De griffier van de rechtbank had hem om die reden in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van tien dagen een nieuwe volmacht te overleggen, voorzien van een originele handtekening van appellant, waarin de heer X specifiek wordt gemachtigd om namens appellant beroep in te stellen in de onderhavige zaak. Tevens is er in die brief op gewezen, dat, indien niet aan dit verzoek wordt voldaan, de mogelijkheid bestaat dat het beroep om die reden niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

De rechtbank had binnen de gestelde termijn geen nieuwe machtiging ontvangen. Ook door de heer X waren geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht, waaruit zou moeten worden opgemaakt, dat de heer X niet in staat was om tijdig de gevraagde machtiging te overleggen. De rechtbank kon daarom aan de hand van de overgelegde machtiging, niet vaststellen dat de heer X gemachtigd was in beroep namens appellant beroep in te stellen en dat het de bedoeling van appellant was dat de onderhavige procedure op zijn naam wordt gevoerd. De machtiging werd daarom niet toereikend geacht door de rechtbank. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen, dat appellant niet zelf ter zitting is verschenen, zodat ook ter zitting niet te verifiëren viel of de heer X gemachtigd was om namens appellant het beroepschrift in te dienen. Dat ter zitting alsnog een nieuwe volmacht was overgelegd, gedateerd op 15 juli 2014, waarin gelezen kan worden dat de heer X in deze beroepsprocedure bevoegd is appellant te vertegenwoordigen, maakt dat volgens de rechtbank niet anders, omdat de handtekening op die machtiging weer afweek van de daarbij gevoegde kopie van het paspoort van de appellant.

De Afdeling is van oordeel, dat de rechtbank op goede gronden het beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat niet is komen vast te staan, dat  de heer X gemachtigd was om namens appellant in beroep te gaan. Het feit dat de rechtbank – in afwijking van de Procesregeling bestuursrecht – appellant een termijn van tien dagen heeft gegeven – in plaats van de in artikel 11 van de Procesregeling bestuursrecht genoemde termijn van vier weken om aan haar verzoek te voldoen – maakt dat volgens de Afdeling niet anders, omdat de rechtbank de door de heer X buiten de gestelde termijn ter zitting overgelegde machtiging alsnog heeft beoordeeld. Het betoog van de heer X dat appellant meerdere signaturen hanteert, heeft de rechtbank van onvoldoende gewicht mogen achten, nu zij deze verklaring niet heeft kunnen toetsen, doordat appellant niet ter zitting is verschenen om deze stelling te onderbouwen, aldus de Afdeling. Daarin verschilt deze casus van die van bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:919) Ook het feit, dat in casu de handtekening op de machtiging afweek van de daarbij gevoegde kopie van het paspoort van de appellant, is een verschil met voornoemde uitspraak van 25 maart 2015.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding