of 59232 LinkedIn

Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om de aanbesteding stop te zetten

Reageer

Afbeeldingmr. T.G. Zweers-te Raaij (Dorien)

 

De Staat heeft een openbare Europese aanbestedingsprocedure betreffende de opdracht  voor het realiseren en onderhouden van valveiligheidsvoorzieningen in rijksgebouwen. De opdracht bestaat uit vijf percelen. De Staat heeft de aanbestedingsprocedure voor de percelen 1, 3 en 5 stopgezet, omdat er geen inschrijvingen zijn ontvangen die voor gunning in aanmerking komen. De inschrijver wiens inschrijving ongeldig werd verklaard vanwege belangenverstrengeling, Eurosafe, start een kort geding tegen het besluit tot stopzetting van de aanbesteding en tegen zijn ongeldigheidsverklaring. In eerste aanleg oordeelt de voorzieningenrechter dat de inschrijving op goede gronden ongeldig is verklaard en dat de aanbestedingsprocedure mocht worden stopgezet. Eurosafe legt zich er niet bij neer en gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter (Vzr. Rb. Den Haag, 3 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12126).

Het Hof Den Haag oordeelt dat op een aanbestedende dienst in beginsel geen rechtsplicht rust tot het sluiten van een overeenkomst. De aanbestedende dienst kan in ieder stadium van de procedure van opdrachtverlening afzien. Hierbij is ook nog van belang dat de aanbestedende dienst die bevoegdheid had neergelegd in de aanbestedingsdocumenten.

 

In het arrest van 11 december 2014 (C-440/13) heeft het HvJ EU de regel bevestigd dat de aanbestedende dienst niet slechts in uitzonderlijke gevallen van het plaatsen van een overheidsopdracht kan afzien en dat het besluit daartoe niet noodzakelijkerwijs op gewichtige redenen hoeft te berusten. Het HvJ EU heeft verder overwogen dat een besluit tot intrekking van de aanbesteding kan zijn ingegeven door redenen die met name verband houden met de beoordeling of het - uit het oogpunt van het algemeen belang - opportuun is om een aanbestedingsprocedure te voltooien. Dit onder meer gelet op het feit dat de economische context of de feitelijke omstandigheden, dan wel de behoeften van de aanbestedende dienst zijn gewijzigd.
Het HvJ EU overweegt verder dat aan een dergelijk besluit ook de vaststelling ten grondslag kan liggen dat het concurrentieniveau te laag was, gelet op het feit dat aan het einde van de procedure voor het plaatsen van de betrokken opdracht nog slechts één geschikte inschrijver geschikt bleek om deze uit te voeren.

 

Gelet hierop is het de Staat ook toegestaan om de aanbestedingsprocedure in te trekken als de inschrijving van Eurosafe ten onrechte ongeldig zou zijn verklaard. Dan is er immers maar één geschikte inschrijver die de opdracht kan uitvoeren. 

 

Kortom, aanbestedende diensten hebben een grote mate van vrijheid om een aanbestedingsprocedure stop te zetten. Uiteraard dient een beslissing om de aanbestedingsprocedure stop te zetten wel altijd transparant te worden gemotiveerd, omdat anders het risico bestaat dat die motivering de toets der kritiek niet kan doorstaan. Tegen de beslissing tot stopzetting moet in rechte bezwaar kunnen worden gemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding