of 59232 LinkedIn

Ervaring van personeel als gunningscriterium

2 reacties

Afbeeldingmr. T.G. Zweers-te Raaij (Dorien)

 

Hof van Justitie EU 26 maart 2015, C-601/13

In deze zaak gaat het om een aanbesteding voor adviesdiensten op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en voedselveiligheid. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, bestaande uit:

  1. beoordeling van het team waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het team en de aangetoonde ervaring en curricula van de leden: 40%
  2. kwaliteit en nut van de aangeboden dienst: 55% 
  3. prijs: 5%.

Eén van de afgewezen inschrijvers procedeert tot aan het Supremo Tribunal Administrativo (vergelijkbaar met de Hoge Raad) en vordert vernietiging van de overeenkomst die inmiddels met de winnende inschrijver is gesloten omdat het gunningscriterium “ervaring van personeel” in strijd zou zijn met Richtlijn 2004/18/EG. De procedure wordt geschorst en de prejudiciële vraag die door het Supremo Tribunal Administrativo aan het HvJ EU wordt voorgelegd luidt of het verenigbaar is met Richtlijn 2004/18/EG dat een aanbestedende dienst bij een aanbesteding als de onderhavige een gunningscriterium stelt op basis waarvan de teams (die de inschrijvers specifiek voorstellen voor de uitvoering van die opdracht) worden beoordeeld aan de hand van de samenstelling van het team alsook van de ervaring en de curricula van de leden ervan.

 

Het HvJ EU overweegt in de eerste plaats dat artikel 53 lid 1 sub a van Richtlijn 2004/18 bepaalt dat de economisch meest voordelige aanbieding moet worden bepaald ‘vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst’. Op basis daarvan verleent dit artikellid een aanbestedende dienst een ruimere beoordelingsmarge. In de tweede plaats is in de derde alinea van overweging 46 van Richtlijn 2004/18 aangegeven dat wanneer de opdracht moet worden gegund aan de inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving, er moet worden nagegaan welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, waardoor binnen de criteria voor de gunning van overheidsopdrachten een groter belang wordt gehecht aan de kwaliteit. Voorts zijn de criteria aan de hand waarvan de aanbestedende diensten de economisch voordeligste aanbieding kunnen bepalen, niet limitatief opgesomd in artikel 53, lid 1, van Richtlijn 2004/18. Overeenkomstig die bepaling kunnen de aanbestedende diensten dus kiezen welke gunningscriteria zij willen toepassen, mits deze verband houden met het voorwerp van de opdracht. Van belang is dan ook dat het gunningscriterium in deze aanbesteding betrekking had op personeel en de ervaring van de leden van een specifiek team dat de opdracht concreet moest uitvoeren.

 

Het HvJ EU oordeelt dat de kwaliteit van de uitvoering van een overheidsopdracht op doorslaggevende wijze kan afhangen van de professionele waarde van degenen die met de uitvoering ervan zijn belast, welke professionele waarde bestaat uit hun professionele ervaring en opleidingsniveau. Dit is met name het geval wanneer de opdracht betrekking heeft op een intellectuele dienst en, zoals in deze aanbesteding, ziet op opleidings- en adviesdiensten. Wanneer een dergelijke opdracht door een team moet worden uitgevoerd, zijn de bekwaamheden en de ervaring van de leden van dat team doorslaggevend bij de beoordeling van de professionele kwaliteit van dat team. Die kwaliteit kan een intrinsiek kenmerk van de inschrijving zijn en kan verband houden met het voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 53 lid 1 sub a van Richtlijn 2004/18. Om die reden oordeelt het HvJ EU dat het niet in strijd is met de Richtlijn om (kort gezegd) ervaring van personeel voor de uitvoering van de opdracht als gunningscriterium te hanteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door mr. Dorien Zweers (advocaat) op
Dank voor uw reactie. Mogelijk zag deze partij toch kansen, omdat in een arrest van 24 januari 2008 van het HvJ EU (C 532/06) door het Hof is overwogen dat een aanbestedende dienst in het kader van een aanbestedingsprocedure de ervaring van de inschrijvers, hun personeelsbezetting en hun uitrusting alsook de vraag of zij de opdracht op het vastgestelde tijdstip kunnen uitvoeren, niet als gunningscriteria mogen hanteren, maar enkel als geschiktheidscriterium, omdat dit criterium ziet op de kwaliteit van de inschrijver en niet op die van de inschrijving.
Het is verder (onder omstandigheden) niet verboden om strategisch in te schrijven (te weten als dat niet is verboden in de aanbestedingsstukken). Het is overigens, gelet op de nationale jurisprudentie over de vraag of wel werkelijk op basis van een emvi-criterium wordt gegund (en dus geen sprake is van een verkapt laagste prijs-criterium), niet verkeerd om aan prijs minder waardering te hechten dan aan kwaliteit. Vanuit die gedachte is een waardering lager dan 50% mogelijk juist niet verdacht. Wat betreft het voorstel van wet inzake de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU en 2014/25/EU: in het aangepaste artikel 2.114 lid 2 sub c wordt als gunningscriterium laagste prijs vermeld. Dit gunningscriterium is dan ook niet verdwenen. In dit wetsvoorstel wordt de overkoepelende term voor alle gunningscriteria (dus ook voor laagste prijs): ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Ik verwijs naar de Memorie van Toelichting bij dit artikel (zie blz. 70).
Door Hans Kuiper (Onderzoeker bij EMVI-research) op
Mij vallen 2 dingen op:
Waarom begint iemand zo'n aan zo'n zaak, die je alleen maar kunt verliezen?
Wat een merkwaardig laag gewicht voor prijs. Geld (prijs) is toch per definitie een ruilmiddel voor wat je ervoor koopt? Dit kan strategisch inschrijven uitlokken. Ik vind elke ander gewicht dan 50% bij voorbaat verdacht. Overigens: In de aan te passen aanbestedingswet wordt Prijs niet meer als nader gunningscriterium genoemd.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding