of 59232 LinkedIn

De Minister laat zich vanwege het hoger beroep dat is ingesteld niet uit over de CZ-zaak

Reageer

AfbeeldingMr. T.G. (Dorien) Zweers

 

Wèl zet de Minister in de brief van 18 juli 2014 aan de Tweede Kamer op verzoek nog eens kort de opzet van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uiteen. De Minister lijkt daarbij echter toch wel een belangrijke noot uit de CZ-zaak te kraken, te weten over de vraag of een zorgverzekeraar het economisch risico draagt van haar activiteiten.

De voorzieningenrechter overweegt namelijk dat zorgverzekeraars niet onder normale marktomstandigheden actief zijn en komt om die reden tot de tussenconclusie dat zorgverzekeraars een taak van algemeen belang verrichten, niet zijnde van commerciële of industriële aard. Eén van de afwegingen in dat kader is dat zorgverzekeraars niet het economisch risico dragen voor de uitoefening van hun activiteiten. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende:

“Evenmin is sprake van de situatie dat CZ het economisch risico draagt van de uitoefening van haar activiteiten zodat ook in die zin geen sprake is van een normale marktsituatie:

  • Is jegens een zorgverzekeraar de noodregeling uitgesproken of is een zorgverzekeraar failliet verklaard, dan voldoet het Zorginstituut aan de verzekerden de vorderingen die zij op de zorgverzekeraar hebben. Het Rijk is tegenover het Zorginstituut aansprakelijk voor die betalingen (artikel 31 Zvw).
  • De Zvw voorziet in financiële bijdragen van de overheid aan zorgverzekeraars bij buitengewone gebeurtenissen (artikel 33 Zvw).
  • Het lijkt onwaarschijnlijk dat de staat een grote zorgverzekeraar als CZ met een – volgens de in het geding gebrachte Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2013 van de NZa – marktaandeel van ongeveer 20% failliet zal laten gaan.

 

De Minister stelt daarentegen dat (onder gelijktijdige verbetering van de werking van het ex ante risicovereveningsmodel) de ex post-verevening de afgelopen jaren steeds verder is afgebouwd waardoor zorgverzekeraars een steeds groter economisch risico lopen. En verder geeft zij aan dat ook De Nederlandsche Bank die toegenomen risico’s signaleert en dat vertaalt in solvabiliteitseisen. Zorgverzekeraars vallen bovendien onder de Solvency II Richtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2009/138/EG, L 335/1), aldus de Minister, en worden dus beschouwd als risicodragende verzekeraars.

 

Het is de vraag hoe het Hof Den Bosch met deze stellingen van de Minister zal omgaan. De brief van de Minister zal immers ongetwijfeld in het hoger beroep worden ingebracht. Wij zijn benieuwd of daarmee niet een belangrijke pijler uit de CZ-zaak onderuit gaat, te weten dat zorgverzekeraars weliswaar een taak van algemeen belang verrichten, maar dat die taak van commerciële aard is en CZ dus om die reden niet als publiekrechtelijke instelling kwalificeert.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding