of 59232 LinkedIn

Belang van openbaarmaking bij vertrekregeling groot

Reageer
 
ABRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3559

Op grond van artikel 3, eerste lid, Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Het verstrekken van informatie kan ingevolge artikel 10, lid 2, onder e, achterwege blijven indien het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

In de hierboven genoemde uitspraak is het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, hierna: SVHW, op grond van de Wob verzocht tot openbaarmaking van een vertrekregeling die  het SVHW met een voormalig ambtenaar is overeengekomen.
 

Het SVHW heeft op grond van artikel 10, lid 2, onder e, Wob geweigerd bepaalde onderdelen van de vertrekregeling openbaar te maken. De rechtbank komt tot het oordeel dat SVHW mocht weigeren de adresgegevens van de desbetreffende ambtenaar, de inhoud, hoogte en gevolgen van de overeengekomen regeling, de naam van de praktijk van de ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de toegekende vergoeding voor kosten van juridische bijstand openbaar te maken. Gegevens zoals de naam van de voormalig ambtenaar in de adressering, het op de regeling van toepassing zijnde hoofdstuk van de SAW, de naam van de huisaccountant en de naam van de raadsman dienden volgens de rechtbank alsnog openbaar te worden gemaakt.

 

In hoger beroep oordeelt de Afdeling dat de rechtbank heeft miskend dat de relatieve hoogte van de ontslaguitkering, de periode dat die zal worden verstrekt, de regeling over het pensioen van de voormalig ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de ziektekostenregeling openbaar moeten worden gemaakt.

 

Tot slot overweegt de Afdeling dat ten aanzien van bovenstaand oordeel van belang is dat vertrekregelingen regelmatig tot een maatschappelijke discussie leiden en het belang van openbaarmaking van dergelijke regelingen daarom groot is. Voor de afdeling is van belang dat in de openbaar te maken passages van de regeling geen concrete bedragen zijn genoemd en daar ook niet uit zijn af te leiden.

 

Bij de beoordeling van een Wob-verzoek om een bepaalde vertrekregeling al dan niet openbaar te maken, dient dus rekening te worden houden met hetgeen de Afdeling in deze uitspraak heeft overwogen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding