of 59232 LinkedIn

Arrest gewezen in veel besproken Kadaster-zaak

Reageer

Afbeeldingmr. A.B.B. Gelderman (Arnold)

 

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in de veelbesproken ‘Kadaster-zaak’. Het hof heeft met het arrest een grote streep gezet door de vonnissen van de Rechtbank Zutphen.

Vonnissen rechtbank
De Rechtbank Zutphen had voor recht verklaard dat het Kadaster onrechtmatig tegen HLA had gehandeld door na te laten HLA op de hoogte te stellen van c.q. uit te nodigen voor een te houden meervoudig onderhandse aanbesteding voor een IT-oplossing, in dit geval een zogenoemde ‘KLIC-viewer’ applicatie. HLA claimde daardoor schade te hebben geleden en het Kadaster werd voor die schade aansprakelijk gesteld. HLA werd door de rechtbank in het gelijk gesteld en de rechtbank veroordeelde het Kadaster tot  betaling van een bedrag van 10 miljoen euro aan schadevergoeding. Het Kadaster ging tegen de vonnissen in beroep bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden.

 

Arrest Gerechtshof
Uit het arrest van het hof blijkt dat het voor aanbestedende diensten onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om bepaalde ondernemingen niet uit te nodigen voor deelname aan een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Volgens het hof is onvoldoende gebleken dat het Kadaster gegronde redenen had om aan te nemen dat HLA niet voor de opdracht in aanmerking kwam. Omdat het verder de bedoeling van het Kadaster was, dat in beginsel alle potentieel geïnteresseerde IT-bedrijven gelegenheid zouden hebben om een aanbieding te doen, het Kadaster wist dat HLA bij uitstek actief was op dit terrein en niet is gebleken van redenen om HLA bij voorbaat uit te sluiten, oordeelt het hof dat het Kadaster onrechtmatig heeft gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor deelname aan de meervoudig onderhandse procedure. Wat dat betreft wordt het Kadaster dus ook door het hof in het ongelijk gesteld.

 

Het hof verschilt echter met de rechtbank van mening dat HLA door het niet-uitnodigen schade heeft geleden. Het causaal verband ontbreekt. In dat kader verduidelijkt het hof dat er voor het Kadaster alleen een schadevergoedingsplicht bestaat wanneer HLA weet te bewijzen dat zij de opdracht zou hebben verworven indien de opdrachtgever conform de toepasselijke voorschriften zou hebben gehandeld (in dit geval: indien het Kadaster HLA wel zou hebben uitgenodigd deel te nemen aan de onderhandse aanbestedingsprocedure). Het hof is van oordeel dat HLA onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te kunnen achten dat de opdracht aan haar gegund had moeten worden. HLA heeft in de procedure weliswaar gesteld dat zij een KLIC-viewer “op de plank” had liggen, maar zij heeft nagelaten door middel van concrete gegevens (bijvoorbeeld aan de hand van rapporten) te onderbouwen met welke KLIC-viewer zij zou hebben ingeschreven alsmede dat die viewer ook aan de eisen van het bestek voldeed. HLA heeft daardoor niet aannemelijk kunnen maken dat zij, als zij wel was uitgenodigd voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, deze procedure zou hebben gewonnen.

 

HLA weet daardoor evenmin te bewijzen dat zij door het onrechtmatig handelen van het Kadaster (lees: het ten onrechte niet uitnodigen van HLA) schade heeft geleden. Het hof zet daarmee een dikke streep door de opgelegde schadevergoeding. HLA dient de betaalde schadevergoeding inclusief rente derhalve terug te betalen aan het Kadaster.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding