of 59221 LinkedIn

Actieve rol van aanbestedende dienst vereist bij aannemelijk belangenconflict

Reageer

Afbeeldingmr. I.J. van den Berge (Ingrid)

 

HvJ EU, 12 maart 2015, C-538/13

Een recent arrest van het Hof van Justitie EU gaat over een vermeend belangenconflict bij de leden van de beoordelingscommissie die de inschrijvingen beoordeelt (12 maart 2015, C-538/13). Enkele leden van de beoordelingscommissie kenden de specialisten van de winnende inschrijver uit hoofde van hun functie en werkten daarmee samen.

Het HvJEU bepaalt in deze zaak specifiek dat een aanbestedende dienst een actieve rol heeft bij de toepassing van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel ten aanzien van de bewijslast. Het is dan ook aan de aanbestedende dienst om na te gaan of er eventueel sprake is van belangenconflicten en om passende maatregelen te treffen om dergelijke conflicten te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen. Van de afgewezen inschrijver kan niet worden geëist dat hij concreet aantoont dat sprake is van partijdigheid bij de leden van de beoordelingscommissie.

 

Als een afgewezen inschrijver objectieve gegevens verstrekt op grond waarvan de onpartijdigheid van een deskundige (die de inschrijving beoordeelt) van de aanbestedende dienst kan worden betwijfeld, is het aan de aanbestedende dienst om alle relevante omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid tot de gunningsbeslissing, om er achter te komen of sprake is van belangenconflicten, die te voorkomen en te beëindigen. Dat onderzoek moet in voorkomend geval gebeuren door de partijen te verzoeken om bepaalde informatie en bewijsmateriaal te verstrekken.

 

Dergelijke objectieve gegevens kunnen zijn: banden tussen leden van de beoordelingscommissie en de specialisten van de onderneming aan wie de opdracht is gegund die volgen uit de omstandigheid dat die personen samen aan dezelfde universiteit werken, tot dezelfde onderzoeksgroep behoren en/of aan die  universiteit in een verhouding van ondergeschiktheid werken. Als sprake is van dergelijke objectieve gegevens moet dat de aanbestedende dienst aanleiding geven voor een diepgaand onderzoek door de aanbestedende dienst of in voorkomend geval toezichthoudende autoriteiten/de rechter.

 

Het is uiteindelijk een zaak van nationaal recht om vast te stellen of en in welke mate de (rechterlijke) autoriteiten rekening moeten houden met de omstandigheid dat een eventuele partijdigheid van de beoordelaars al dan niet van invloed was op een gunningsbeslissing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding