of 59250 LinkedIn

Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep ingetrokken

Reageer

AfbeeldingMr. M.P.W. (Martijn) Steuten

 

Het huidige kabinet was van plan om de bestuursrechtspraak in hoogste instantie flink op de schop te nemen. De Raad van State zou gesplitst worden in een rechtsprekend deel en een adviserend deel, waarna het rechtsprekende gedeelte samengevoegd zou worden met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep

Zo was het plan althans. Uiteindelijk werd in het Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep de keuze gemaakt om de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op te heffen. De zaken van de Centrale Raad van Beroep zouden verdeeld worden over de vier gerechtshoven. Het idee was dat wat de hoven konden op het vlak van belastingrecht, zij ook zouden kunnen voor sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken.

Op 6 oktober 2016 werd het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan en tijdens de behandeling werd een aantal amendementen ingediend, die onder andere betrekking hadden op de voorgenomen opheffing van de Centrale Raad van Beroep.

De strekking van die amendementen was om de behandeling van zaken die nu bij de Centrale Raad van Beroep terecht komen niet te verdelen over de diverse gerechtshoven, maar om een nieuw gerechtshof op te richten. De aanvaarding ervan, en een amendement dat betrekking had op de Raad van State, is uiteindelijk reden geweest voor het kabinet om het Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak in te trekken. In zijn (korte) briefje van 16 november 2016 schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer dat de aanname van enkele amendementen die door het kabinet met klem werden ontraden, bij het kabinet op dusdanig zwaarwegende bezwaren stuitte dat het kabinet er de voorkeur aan geeft het wetsvoorstel in te trekken.
 
Normalisering ambtenarenrecht
Dit betekent dat de Centrale Raad van Beroep vooralsnog blijft bestaan als hoogste rechter in ambtenarenzaken. Misschien heeft het kabinet bij de keuze om het wetsvoorstel in te trekken meegewogen dat via de band van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren toch veel werk zal wegvloeien van de Centrale Raad van Beroep. Immers, zodra de op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aanvaarde Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht is geworden, komen de meeste ambtenaren (en overheidswerkgevers!) met hun arbeidsrechtelijke geschillen toch terecht bij de civiele rechter. In eerste aanleg bij de sector kanton, en in hoger beroep bij een van de vier gerechtshoven. Als hoogste instantie geldt dan de Hoge Raad.

Niet alle ambtenarenzaken zullen in de toekomst door de civiele rechter behandeld worden. Medewerkers van defensie, de politie en de rechterlijke macht blijven, na gemaakt bezwaar, met hun geschillen terecht komen bij de sector bestuursrecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet