of 59236 LinkedIn

Actualiteiten wob - Vertrekregeling en geheimhouding

Reageer
AfbeeldingMr. F.I.M. (Fatou) Tevette

Capra heeft al eerder geschreven over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ter zake van individuele personele kwesties respectievelijk vertrekregelingen. Een vertrekregeling afgesproken met een individuele ambtenaar is een bestuurlijke aangelegenheid, dus openbaarmaking is aan de orde, tenzij er een weigeringsgrond is op grond van de Wob.
Een afspraak tussen partijen dat de inhoud van een vertrekregeling geheim blijft, merkt de bestuursrechter niet aan als een terechte weigeringsgrond.

 

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer

Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:3559) vloeit het volgende voort. In die zaak was verzocht om openbaarmaking van een vertrekregeling op grond van de Wob. Het bevoegd gezag was gedeeltelijk tot openbaarmaking overgegaan. Voor een deel was openbaarmaking afgewezen met toepassing van artikel 10, lid 2, aanhef en onder e Wob, te weten eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Uit eerdere uitspraken van de bestuursrechter volgt dat waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren slechts in (zeer) beperkte mate een beroep kan worden gedaan op het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Openbaar maken van vertrekregelingen

Het bevoegd gezag heeft in de hiervoor bedoelde uitspraak geweigerd de volgende informatie te openbaren met een beroep op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer: de naam en adresgegevens van de ambtenaar, de inhoud, hoogte en gevolgen van de overeengekomen regeling, de naam van de praktijk van die ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht, de toegekende vergoeding voor kosten rechtsbijstand, het op de regeling van toepassing zijnde hoofdstuk van de rechtspositieregeling, de naam van de huisaccountant en de naam van de raadsman van de voormalig ambtenaar. De rechtbank oordeelt dat het bevoegd gezag met toepassing van artikel 10, lid 2, aanhef en Wob mag weigeren de adresgegevens van de ambtenaar, de inhoud, hoogte en gevolgen van de overeengekomen regeling, de naam van de praktijk van die ambtenaar, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de toegekende vergoeding voor kosten rechtsbijstand openbaar te maken. De rechtbank oordeelt echter dat het bevoegd gezag  niet in redelijkheid kan weigeren de naam van de voormalig ambtenaar in de adressering, het op de regeling van toepassing zijnde hoofdstuk van de rechtspositieregeling, de naam van de huisaccountant en de naam van de raadsman van de voormalig ambtenaar te openbaren. 

De Raad van State gaat nog een stap verder. De Raad vindt het te ver gaan om aan te nemen dat het belang van de persoonlijke levenssfeer niet zwaarder kan wegen dan het belang van openbaarmaking, als het gaat om een Wob-verzoek dat ziet op financiële verstrekkingen aan een ambtenaar. Maar de Raad overweegt dat vertrekregelingen regelmatig tot maatschappelijke discussies leiden en acht het belang van openbaarmaking van zulke regelingen daarom groot. Het bevoegd gezag moet volgens de Raad per aangelegenheid/onderdeel een belangenafweging maken. De Raad concludeert vervolgens dat ook de relatieve hoogte van de ontslaguitkering, de periode waarover de uitkering zal worden verstrekt, de pensioenregeling, de wijze waarop inkomsten uit arbeid of bedrijf op de uitkering in mindering worden gebracht en de ziektekostenregeling openbaar gemaakt moeten worden. Hierbij acht de Raad wel van belang dat in de bedoelde passages nagenoeg geen concrete bedragen zijn genoemd en ook geen andere concrete bedragen zijn af te leiden.

Gelet op deze uitspraak is voorshands aan te nemen dat een vertrekregeling (voor een groot deel) openbaar gemaakt moet worden als er sprake is van een Wob-verzoek. Dit kan overigens wel iets anders liggen als bijvoorbeeld sprake is van geheimhouding ingevolge de Gemeentewet, de Provinciewet of de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AGENDA

21 november 2017

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA                               

7 december 2017

Kennisbijeenkomst over Privacy

7 december 2017

Kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Meer nieuws

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Afbeelding

GR-scan

Afbeelding

 

Capra toetst uw gemeenschappelijke regeling op noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr.

Lees er hier meer over. 

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Capra Concreet