of 59232 LinkedIn

Verder versoberen wachtgeld ‘slecht’

De grens in de versobering van de rechtspositie van bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen is bereikt. Dat schrijven de koepelorganisaties van de decentrale overheden aan de Tweede Kamer.

De grens in de versobering van de rechtspositie van bestuurders bij gemeenten, provincies en waterschappen is bereikt. Dat schrijven de koepelorganisaties van de decentrale overheden aan de Tweede Kamer.

Halvering appa-uitkering

Zij doen dat in reactie op de Wet verkorting duur voortgezette Appa. Het wetsvoorstel, dat nu in behandeling is bij de Tweede Kamer, regelt dat de duur van deze Appa-uitkering wordt gehalveerd en heeft tot gevolg dat bestuurders pas een beroep op deze voortgezette Appa-uitkering kunnen doen, wanneer zij de leeftijd van 62 jaar en een aantal maanden hebben bereikt. Nu ligt die leeftijd nog op 57 jaar en 7 maanden. De koepelorganisaties willen met klem onderstrepen dat met het voorliggende voorstel de grens is bereikt.

 

Gekwalificeerde mensen voor bestuur

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en voorzitters en dagelijks bestuurders van waterschappen dat het openbaar bestuur niet kan functioneren zonder gekwalificeerde mensen voor bestuurlijke functies.

 

Vangnet bij aftreden

‘Er moeten voldoende waarborgen zijn om de stap naar een functie in het openbaar bestuur te nemen. Mensen zetten daar opgebouwde perspectieven en zekerheden (zoals een vaste aanstelling, ontslagbescherming en uitkeringsrechten) voor opzij. Daarom is een goed vangnet bij aftreden voor politieke ambtsdragers van belang, dat rekening houdt met de onzekerheden –  het politieke risico – van het ambt’, aldus de koepelorganisaties. ‘Aan een bestuurlijke functie kan abrupt en ongewild een einde komen en herbenoeming in een politiek ambt is geen vanzelfsprekendheid.’

 

Passende specifieke rechtspositie

Daarmee is volgens de koepelorganisaties het vervullen van een politiek ambt van een geheel andere aard dan een gewone dienstbetrekking. ‘Daar hoort dus ook een passende specifieke rechtspositie bij, die anders is dan de regelingen voor ‘gewone’ werknemers. Zo gelden er voor ambtsdragers geen ontslagtoets door UWV of kantonrechter, opzegtermijnen, ontslagbescherming of de mogelijkheid om in onderling overleg of in cao’s tot aanvullende regelingen te komen.’

 

Afkalven slechte zaak

Het verder afkalven van de rechtspositie achten zij slecht voor het decentrale bestuur. Daarin horen democratische principes en waarden van goed bestuur te gelden. ‘De politieke ambtsdragers moeten zich met een robuuste rechtspositie beschermd weten tegen de risico’s die inherent aan de betrekking zijn. Naarmate de levensjaren en de bestuurlijke jaren tellen, is dit van zwaarder belang. Het is immers voor de seniore bestuurders veel lastiger om buiten het openbaar bestuur een passende baan te vinden. Het openbaar bestuur zou veel expertise verliezen, wanneer ervaren bestuurders al op jongere leeftijd afhaken’, aldus de briefschrijvers.

De gemeenten, provincies en waterschappen doen een beroep op de Tweede Kamerleden om bij de behandeling van de Wet verkorting duur voortgezette Appa krachtig te onderstrepen dat inderdaad nu de grens is bereikt, zoals de regering ook in de Memorie van Toelichting stelt.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@Sivert. Voor een jurist ven je verrekt slecht op de hoogte. Bestuurders zijn geen ambtenaren en hebben een veel betere wachtgeldregeling voor zichzelf geregeld. Ambtenaren hebben gewoon een WW- regeling met een kleine aanvulling.
Door Harry op
Zitten de bestuurders er voor het geld of omdat ze graag iets willen betekenen voor de gemeente, provincie en/of Nederland? Hoe bestaat het dat vriendjespolitiek, graaien en dubieuze bijbaantjes meer gewoonte zijn dan uitzondering? Als je zelf ontslag neemt of je schuldig maakt aan zaken die het daglicht niet verdragen dan heb je geen recht op een vergoeding, tenminste zo zou het moeten zijn. Hoeveel bestuurders komen nooit opdagen? Hoeveel stappen zelf op? Hoeveel wachtgeld wordt er per jaar betaald? En ga na beantwoorden van deze vragen maar eens beweren dat de grens echt is bereikt.
Door Jannie op
@Fritz: dat geldt ook voor bestuurders en management in het bedrijfsleven en semioverheid, met hun gigantische vertrekpremies en onkostenvergoedingen bovenop salarissen die al hoger zijn dan 7 keer modaal... Alle topmensen zorgen dat ze er hoe dan ook goed uitkomen, waar het gepeupel op een houtje mag bijten... Walgelijk.
Door Fritz op
Toptalenenten? In een land waar een gesjeesde studente, die geen dag van haar leven echt gewerkt heeft, maar altijd veilig opgeborgen was in de politiek, het schopt tot staatssecretaris? U bedoelt dat soort toptalenten? Laat me niet lachen. Probleem is simpelweg, dat de politiek ontzettend goed voor zichzelf zorgt en wel een of ander flutexcuus verzint om vooral meer binnen te kunnen harken en bevoorrecht te zijn boven andere werknemers.
Door Hans (afdelingsmanager) op
De oogst van vandaag: overheid faalt bij ICT-projecten; kost € 5 miljard per jaar zegt TK commissie. Kamervoorzitter Miltenburg: moet even googlen wat ICT is. Ondernemer in de zaal: ze koketteren hier gewoon met hun onkunde! Bij Defensie en Politie medewerkers geschorst vanwege verdenking omkoping. Amerikaanse topeconomen: staatsschuld NL flink toegenomen door hard bezuinigingsbeleid (lees: lastenverzwaringen). OMG: wat een toptalenten lopen er toch rond bij de overheid..
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Beste bestuurders; welkom in datgene wat door jullie is geschapen voor de rest van de maatschappij!!! Het is voor een bestuurder die heeft gefunctioneerd en draagvlak/netwerk heeft verkregen echt niet moeilijker als voor de doorsnee zoekende. Er is in de loop der jaren een enorme portemonnee scholing aan hen gespendeerd, ze hebben de kans gekregen om een meganetwerk te ontwikkelen en falen werd als ontwikkelend gezien. Zou je een medewerker moeten gunnen! En v.w.b. de "tellende" jaren, ook dat geldt voor de hele groep zoekenden vanaf een bepaalde leeftijd die niet het genoegen heeft gehad om van de mogelijkheden te profiteren. Deze heeft veelal van dezelfde die nu klaagt vernomen dat je zelf de regie moet houden op je carriere, dan je zelf de invloed bent op het netwerk en je ontwikkelmogelijkheden en baanperspectief. Dat vertellen ze notabene net zo makkelijk aan een twintiger als aan een vijftig plusser, dus kom nu niet met geklaag; aan de bak! En wijzig nu niet allerlei regeltjes omdat je zelf de mogelijkheid hebt om deze aan te passen; integriteit en gelijkheid!
Door Ad(viseur) (adviseur) op
Discussie over rechtspositie van werknemers, waartoe ook bestuurder horen is terecht. Als een bedrijf reorganiseert en er werknemers afvloeien bestaat het vangnet uit WW en later bijstand.
Dat er in Nederland onderscheid bestaat tussen soorten werknemers is al moeilijk te vatten. Je kunt nog wel stellen dat het vervullen van een politiek gekleurde functie met iets meer bescherming moet worden omgeven, maar er zijn grenzen. Een burgemeester die de boel flest en dan tot zijn pensioen wordt door betaald doet bij menigeen de wenkbrauwen fronsen.
Erger is het wanneer er tussen gelijksoortige werknemers onverklaarbare verschillen bestaan. Werknemers in het bedrijfsleven die bij een reorganisatie hun baan verliezen vallen (los van het sociaal plan) terug op 70% van het maximum dagloon. En dat tot maximaal 38 maanden. Voor ambtenaren wordt dat, afhankelijk van de regeling waaronder ze vallen) aangevuld tot 70% van het salaris met als maximum ongeveer 9 jaar! Nog fraaier maakt de organisatie van Kamers van Koophandel het. Die zijn per 1 januari 2014 gereorganiseerd (samen met Syntens) en een kleine 300 medewerkers werden niet herplaats. Die krijgen gewoon 100% doorbetaald, terwijl ze thuis zitten. In de wet is namelijk bepaald dat reorganisatie geen reden voor ontslag kan zijn. Zit je als oud-directeur met een salaris van € 250.000,-- per jaar thuis te wachten tot je met pensioen kunt. Leg dat maar eens uit aan medewerkers van een bedrijf dat failleert, een doorstart maakt en gemakshalve even 'afscheid' neemt van de 'dure' arbeidskrachten. Hervorming van het arbeidsrecht: zeker. Maar dit soort excessen dan wel meteen aanpakken.
Door Pietje Pineut (netto betaler) op
Ik zie 't probleem niet. De Rosenthaltjes, Brinkmannen, Groenhouten, Hermansjes, Leemhuizen of bijv Nijpels zie je altijd weer geruisloos opduiken in vette banen met heel weinig werk en heel veel vergoeding. Wachtgeld is voor eerzame bestuurders.
Door Peter op
Het is typisch een gevalletje van "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Zodra het over het versoberen van de arbeidsvoorwaarden van reguliere werknemers bij de decentrale overheid gaat, hebben bestuurders veel minder de neiging dit soort brieven op te stellen.
Door sivert dieters (jurist) op
ben groot voorstander van gelijkstelling arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en ambtenaren c.a. en dus ook van versoberen wachtgeld, sterker afschaffen strookt met uitkleden van WW zoals dat van regeringswege geschiedt;