of 58940 LinkedIn

Overleg over gelijktrekken verlofdagen van start

De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

 

Harmonisering

Gesprekken tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers over het gelijktrekken van de verlofregelingen zijn, voorafgaande aan de echte onderhandelingen over een nieuwe gemeente-cao, vorige week begonnen. In een proces van co-creatie proberen de partijen en betrokkenen op voorhand met één gezamenlijk advies te komen met betrekking tot de gewenste harmonisering. Het streven is dat op 2 december klaar te hebben.

 

Seniorenregelingen

Vertrekpunt voor de verkenning is de huidige situatie bij gemeenten, waarin er naast het voor iedereen gelijke wettelijk verlof er lokaalgeregeld bovenwettelijk verlof is. De omvang van dat lokale verlof verschilt en is soms op individueel niveau gekoppeld aan leeftijd, dienstjaren en/of salarisschaal en op collectief niveau aan lokale feestdagen. Inzet is een eind te maken aan bestaande verschillen in lokale en individuele verlofuren en te komen tot één regeling voor alle werknemers. De ene gemeente kent bijvoorbeeld een veel riantere seniorenregeling dan de andere. Het aantal leeftijdsdagen kan variëren van één tot zes extra dagen.

 

Werkgevers aan onderkant

De strijd bij de harmonisatie gaat volgens cao-onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid straks over welk maximum wordt aangehouden bij het middelen. ‘De werkgevers zullen aan de onderkant gaan zitten’, verwacht hij.

In de co-creatiefase worden volgens Sietske Pijpstra van het College voor Arbeidszaken nog helemaal geen stellingen betrokken. ‘Er worden slechts mogelijkheden verkend’, zegt ze.

 

Externe inhuur

Onderdelen van de besprekingen zijn ook het verkennen van de opties om via interne flexibilisering tot terugdringen van externe inhuur te komen en het mogelijk maken van flexibel en bewust belonen. Voor co-creatie is gekozen om zo veel mogelijk gemeenten en medewerkers te betrekken bij het cao-proces. Dat moet het draagvlak vergroten voor de latere cao-afspraken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans Otto (Projectleider) op
Het wordt tijd dat we weer een centrale Cao afspraak krijgen voor alle ambtenaren. Dat maakt al die overleggen, die veel geld kosten en waarbij dan alle verschillen later weer moeten worden gecorrigeerd overbodig. Ook voor de Ambtenaren Cao geldt "Leef met vlag en wimpel, hou het simpel"
Door DvB (gemeenteambtenaar) op
Op dit vlak zijn er geen problemen. Dit is dus typisch weer een overleg wat niet gevoerd hoeft te worden.
Door A. Willemsen op
Vraag 1; Welk probleem wordt hier opgelost. antwoord; Geen.
Dit is dus veranderen om het veranderen. Volgens mij zijn er heel veel zaken die meer aandacht behoeven. En nee ik ben geen oudere, ik behoor tot de jongere generatie.
btw: worden de salarisschalen in gemeenteland nu ook gelijk getrokken ongeacht de gemeentegrootte?
Door Opmerker op
Verlate reactie: de wethouder begrijpt er niets van (te weinig voorgeschiedenis denk ik), de gemeentesecretaris heeft een goed idee. En ja, zwaar bevochten zaken kosten altijd loonruimte. Inderdaad.
Door henk op
Er zijn veel belangrijkere verschillen die gelijkgetrokken moeten worden zoals bijvoorbeeld de ouderenregelingen (60-80-100). Waarom laten de bonden deze verschillen bestaan. Apeldoorn heeft bijvoorbeeld heeft geen enkele ouderenregeling, terwijl Den Haag 80-90-100 kent. Misschien te moeilijk voor de bonden?
Door J. de Geus (senior projectingenieur) op
Wat jammer, zelf de vakbond gaat de vaak "zwaar bevochten" lokale afspraken op de helling zetten. Op deze manier zijn zowel de werkgever als waakhond voor het nakomen van de afspraken steeds onbetrouwbaardere partners. Is het dan vreemd dat het ledental bij de vakbonden terugloopt? Vakbond spreekt toch namens de achterban. Kan mij niet voorstellen dat daar een meerderheid voor dit onzalige idee is. Of zitten er alleen jongeren in het bestuur en overlegorganen?
Door Tinussie op
Aanvullend op vorige sprekers: Iedere gemeente heeft zo ook haar eigen (secundaire) regels. Van kopietje tot uitleen groter materieel. Ook grote variatie in overwerk, zoals zitting nemen bij stembureau enz.
Met deze harmonisatie krijgt niemand er iets bij. Schei toch uit; laat toch gaan. Dat ze zich maar op andere essentiële zaken drukker maken.
Door Jan (ambtenaar b&w) op
Vreemd dat hier niet over compensatie gesproken wordt. In Nederland hebben de vakbonden natuurlijk al decennia hun aanzien verloren. Voor deze verlofdagen zijn destijds loonverhogingen ingeleverd. Een andere insteek zou in een fatsoenlijk land van zelfrespect spreken, maar zijn we dat nog...
Door Monique op
Ik dacht dat een verlofregeling toch echt met een ondernemingsraad moet worden afgekaart en niet met de bonden
Door Gek! op
Het is toch raar... In Den Haag zetten ze in op decentralisatie; de gemeente weet beter wat er speelt in hun gemeente en kan beter inspelen op de benodigde voorzieningen.
Waarom wordt er dan bij personeelsbeleid gedacht het van hogerhand/ via de CAO te moeten regelen.