of 59250 LinkedIn

Meer ambtenaren bereid tot acties voor betere cao

Niet alleen bij de politie, ook in het onderwijs, stadsvervoer en bij douanemedewerkers zijn ambtenaren bereid actie te voeren voor een betere cao, aldus de FNV.

Ondanks het feit dat er in juli een onderhandelaarsoverkeenkomst is gesloten over de lonen in de publieke sector, is het onrustig in ambtenarenland. Naast de politie zouden ook onderwijzers, douaniers, militairen, belastingambtenaren en ander overheidsmedewerkers klaar staan om acties te voeren voor een betere cao, zegt de FNV.

Vakantie
Sinds in juli het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao door verschillende bonden werd ondertekend, is de rust slechts ten dele weergekeerd, waarschijnlijk omdat veel mensen op vakantie waren. De politie voerde volop actie en ook ambulancepersoneel zal tijdens Sail actievoeren maar verder bleef het rustig. Maar de rust is en staan nu Nederland weer aan het werk gaat, staan in meer sectoren acties op het programma schrijft de Volkskrant.

Sigaar
Vakbond FNV tekende het in juli gesloten akkoord niet daar waar CNV en andere bonden dat wel deden. De FNV wilde eerst uitrekenen in hoeverre de afspraken (5 procent loonsverhoging over twee jaar en 500 euro eenmalig) een sigaar uit eigen doos blijken te zijn. De salarisverhoging wordt namelijk deels betaald uit een besparing op de pensioenen. De bond zegt dat de reële loonstijging slechts 1,7 procent is en vindt dat te mager.

Levert overheid geld op
Naast de politie zouden ook mensen uit het stadsvervoer, onderwijzers, belastingambtenaren,  en douaniers klaar staan om tot actie over te gaan. ‘Als je goed oplet, zie je dat deze deal het kabinet eigenlijk maar 0,85 % loonsverhoging per jaar kost’, aldus vicevoorzitter Ruud Kuin. ‘Om 600.000 overheidsmedewerkers een loonsverhoging te geven, wordt namelijk ingegrepen in de pensioenen van 2,8 miljoen mensen. Volgens hem levert het akkoord de overheid zelfs geld op via de belastingen. ‘De deal deugt niet’, aldus Kuin.

Plasterk
Volgens de FNV zorgen de afspraken ervoor dat pensioenen de komende jaren met 8 tot 15 procent dalen. Minister Plasterk meldde gisteren dat die daling niet zo groot was, hoewel hij geen uitspraak deed over hoeveel procent de daling zal bedragen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
.. @ Fritz A. van Geusau

Eerlijk gezegd die ik DEZE reactie van u nu pas voor het eerst, maar die komt sterk overeen met de andere waarop ik naar mijn mening al afdoende op heb geantwoord. In het kort komt het erop neer dat de OR als orgaan veel te beperkt is om als alternatief te dienen voor de bonden waar het om arbeidsrechtelijke zaken gaat. In de eerste plaats is de OR dualistisch van aard, omdat het in tegenstelling tot de bonden bij haar adviezen ook rekening moet houden met de belangen van de werkgever. In de tweede plaats mag de OR niet ingaan op individuele zaken, waar de bonden een uitgebreid netwerk hebben van vakbondsconsulenten eerste lijn, om in de prejudiciële fase aan individuele belangenbehartiging te doen op de werkvloer en indien zaken escaleren kan een beroep worden gedaan op het landelijk of regionaal Juridisch Adviescentrum voor rechtshulp. Wat ik nog niet had opgemerkt is dat in de derde plaats de vakbonden bij geschillen (bijvoorbeeld inzake CAO's) buitengerechtelijke actie kunnen voeren (zoals staken of andere al dan niet harde acties) om haar eisen kracht bij te zetten, iets wat de OR niet kan. Die kan ten hoogste een procedure starten bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof. Ten vierde geven de bonden allerlei kadertrainingen en cursussen aan kaderleden, die veel verder en meer verdiept kunnen gaan dan die de OR-leden kunnen krijgen. Er worden zelfs cursussen gegeven via het NCOI waaraan een examen en diploma is verbonden (een kwalificatie dus) en de nieuwe FNV (het zogeheten ongedeelde deel) gaat ook een eigen kaderschool oprichten. En tenslotte biedt de vakbond nog allerlei andere diensten aan, zoals hulp bij het invullen van het belastingformulier en het beschikbaar stellen van een kadertelefoon voor rechts- en andere vragen. Kortom, bij een vergelijking tussen de maatschappelijke betekenis tussen ondernemingsraden en vakbonden kan je slechts concluderen dat de OR potentieel gezien een veel beperkter invloedssfeer heeft dan de vakbonden, hetgeen overigens niets afdoet aan de betekenis van de OR, ondanks dat deze nooit zal uitgroeien tot een bedrijfsparlement, hetgeen pas een echte vorm van democratie zou zijn. De vakbond kent intern die vorm van democratie wel, omdat het Ledenparlement het hoogste bevoegde orgaan is binnen de FNV en te allen tijde het laatste woord heeft.
Door Fritz A. von Geusau op
Geachte heer Van Ooijen,
In een van uw eerdere bijdragen heeft u de Ondernemingsraden feitelijk weggezet als een clubjes onbekwamen die u beticht van 'oude jongens krentebrood'gedrag. Tegelijkertijd schrijft u nota bene dat de bonden door de werkgevers worden 'gesponsord' om de niet aangeslotenen te vertegenwoordigen. Ik ben geschrokken van die uitlating maar het verklaart wellicht wel de uiterst magere resultaten van de FNV en de andere bonden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, nietwaar? Als ergens een 'ons kent ons' sfeertje op de loer ligt, dan is het wel tussen partijen die altijd tot elkaar veroordeeld zijn om te onderhandelen. Ik wil CAO onderhandelingen zonder de bonden of in ieder geval onderhandelingen waarbij de bonden niet de zwaarste stem hebben en het gros van de ambtenaren vertegenwoordigt zonder dat die grote groep hen daartoe heeft aangewezen of ter verantwoording kan roepen. Dat kan, via de OR's die tenminste nog democratisch gekozen worden, in tegenstelling tot de GO's. De bonden willen natuurlijk niets weten van een meer democratische wijze van vertegenwoordiging, omdat dat hun machtsmiddel uit de handen slaat. Het is te gemakkelijk om te stellen dat je je maar neer moet leggen bij bestaande machtsstructuren. Het wordt juist hoog tijd dat deze ondemocratische wijze van vertegenwoordiging eens aan de kaak gesteld wordt. Als ieder zou doen wat u voorstaat, namelijk zich maar neerleggen bij bestaande machtsstructuren, dan hadden we nu nog in een feodale maatschappij geleefd. Overigens, als de heer Gerben hier meldt dat hij zijn lidmaatschap na drie decepties heeft opgezegd, dan vind ik uw reactie veelzeggend en wellicht tekenend voor een bond als de FNV. In plaats dat nagegaan wordt, waarom (ex)leden teleurgesteld zijn in de bond, wordt hen defaitisme verweten. Leden zijn kennelijk goed genoeg om contributie op te hoesten, maar op het moment dat er kritiek komt op de bond, geeft die bond niet thuis en worden mensen op een onheuse wijze weggezet. U mag het van harte met de heer Gerben of met mij oneens zijn en ik zal uw mening blijven respecteren, maar zoals u degenen wegzet die uw mening niet delen, vind ik wat ongepast en onwaardig.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
Ach is het niet zoals de grote zwelbast?
In Marten' Toonders wordt het nijlpaard overklast.
Helaas voor ons wordt de fabel nimmer waar:
wij zijn immers ambtenaar
en slechts op eigen geld vergast.
O Hollands Ambtenaar ken Uwe rechten:
waarom moet de werkgever U telkenmale knechten?
Diefstal uit Uw pensioenpot was het werk van Kok
nu zit één van zijn nazaten op de bok
en die moet U met daadkracht slechten.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Gerben

Dat is uw keuze, wel een tamelijk defaitistische. Want nu hebben de politici waarover u terecht ontevreden bent vrij spel!!! Die 13 Euro per maand contributiebesparing zijn snel verdampt! uit Tel uit uw winst!
Door Gerben op
@ Edmond van Ooijen

En wat als de politieke partij die het wel opneemt in haar verkiezingsprogramma dat uiteindelijk niet durft te verdedigen bij de coalitievorming dan wel in de Kamer.
Dan resteert de bond, waarvan ik het lidmaatschap na drie decepties op rij heb opgezegd om zo toch nog wat prijscompensatie te ontvangen.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
@ Fritz A.von Geusau

Daar zijn we weer om uw kennelijke kruistocht tegen de FNV te pareren. Er zijn nog steeds minstens drie vakbonden nodig voor een centraal akkoord, over de andere bonden schrijft u helemaal niets. Kennelijk een persoonlijke frustratie of trauma van u. Wat doet u zelf aan uw positie? De FNV houdt aanstaande woensdag als enige bond een vergadering om acties voor te bereiden en die zijn ook in het belang van gemeenteambtenaren. Dus blijf niet zinloos aan de kant staan met uitzichtloos gezever maar sluit u aan bij een bond en stem op een partij die het NIET op uw pensioen of andere oudedagvoorziening gemunt heeft
Door Henk jansen op
Nederland is ziek! Ouderen hebben inmiddels 15% ingeleverd. Ambtenaren zeker zo,n 10 %. De gevolgen van het beleid van vvd en pvda zijn rampzalig!
Daarnaast laten we wel de lease constructies bestaan, geven we geld aan de grieken en blijft belasting ontduiking door de rijken bestaan.
Ik meld me morgen langdurig ziek!
Door Hoekstra (adviseur) op
Na kennisgenomen te hebben van de bijdragen van Rutte en Plasterk ben ik er helemaal klaar mee. Natuurlijk is die 5% mooi maar het is ook voor een groot deel inwisselen van geld nu tegen geld later. Potverteren heet dat. Maar de verhoudingen zijn flink verziekt en dat is vooral de schuld van onze verpolitiekte werkgever. Ik was tegen de normalisering van de ambtenarenstatus. Nu ben ik voor. Kunnen we eindelijk als gewone werknemers het werk neerleggen voor poencontracten zonder ingewikkelde discussie over publieke verantwoordelijkheden, burgers die de dupe worden of wat dan ook maar. Gewoon net als in Frankrijk: eerst staken en dan praten.
Door Fritz A. von Geusau op
Het was ook de FNV die destijds, in de vakantietijd, ineens kon instemmen met het meest belachelijke CAO akkoord voor gemeenteambtenaren. Waarom heeft de FNV nu ineens het hoogste woord? Ze heeft zich toch ook op kosten van de gemeenteambtenaren in laten pakken met 1% en een eenmalige fooI? Zijn Rijksambtenaren belangrijker als achterban? Ze heeft zich in ieder geval niet zo druk gemaakt rond de gemeentelijke CAO.
Door feeb (ambtenaar) op
Ambtenaren zijn tegenwoordig sneue materialisten, of was dat al..