of 59250 LinkedIn

Bod loonsverhoging inderdaad dure fopspeen

Volgens de berekeningen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) leiden de aanpassingen aan de indexatie van de pensioenen tot een terugval voor de ambtenaren.

Vakbond FNV waarschuwde er al voor, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond (ABP) bevestigt het nu. Als de bonden akkoord gaan met het huidige werkgeversbod, zullen de ambtenaren het na hun pensioen moeten bezuren. Trouw kreeg cijfers van het ABP in handen die uitwijzen dat de loonsverhoging bij een modaal salaris zo’n 60 euro per maand is. Maar door een andere opbouw van het pensioen schieten ze er na hun pensionering vervolgens 200 euro bij in.

Andere indexatie

Er is in het onderhandelaarsakkoord voor gekozen per 1 januari 2016 het ouderdomspensioen van de ABP-regeling te indexeren op basis van prijsinflatie in plaats van de looninflatie. Dat leidt tot een lagere pensioenpremie. Tegenover een iets lagere pensioenambitie staat een loonstijging van 5,05 procent over 2015 en 2016. 


Verbaasd

Het FNV toonde zich eerder al zeer verbaasd over een aantal zaken waar de andere bonden mee akkoord zijn gegaan. ‘Die 5 procent verhoging klopt ten eerste niet. Daar zit al de 0,8 procent pensioencompensatie in die we eerder hadden gekregen. Dat is dus gewoon dubbel tellen,’ aldus de vakbond. ‘Verder zijn er in het uiteindelijke akkoord een aantal vitale punten verdwenen die er eerder wel afgesproken waren. Minder flexbanen bijvoorbeeld en alle verslechteringen van tafel.’


Klopt niet

Vakbond CNV, die wel het onderhandelaarsakkoord heeft getekend, betwijfelt of de cijfers van het ABP kloppen. ‘Ons zijn geen ABP-berekeningen over het loonakkoord bekend,' zegt Jorick de Bruin, onderhandelaar CNV Overheid. 'Ten onrechte worden deze berekeningen toegepast op de resultaten uit het loonakkoord. Deze berekeningen zijn gemaakt al voordat het loonakkoord werd gesloten, zodat de loonsverhoging van 5,05 procent niet is meegenomen.’


Acties

De politiebonden voeren samen met FNV Overheid met name actie om het gesleutel aan de pensioenen. Agenten hebben al aangekondigd op Prinsjesdag van zich te laten horen. Ook douaniers, onderwijzers en buschauffeurs denken aan acties.


Waarschuwing minister

Minister Plasterk waarschuwde al eerder dat rijksambtenaren op de langere termijn rekening houden met een iets lager pensioen als gevolg van het cao-onderhandelingsakkoord met de vakbonden. Voor reeds gepensioneerde  ambtenaren zijn de gevolgen van de loonovereenkomst ‘zeer klein.’ Die inschatting staat in schril contrast met de voorspelling die het ABP doet. Die komt zelfs tot scenario's waarbij ambtenaren 16 procent van hun pensioen inleveren.


Meerder factoren

Hoe groot de pensioendaling exact uitpakt is volgens de minister van Binnenlandse Zaken moeilijk te zeggen, zo antwoordde hij eerder  op vragen van de vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontwikkeling is volgens hem afhankelijk van meerdere factoren, zoals de inflatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door 40+ militair (Militair) op
Gegoochel met percentages en cijfers. Dreigementen van minister Plasterk. Waar is onze militaire top om voor ons op te komen? Hoezo democratie? De kleinste bonden stemmen in, maar gaat het niet om het aantal stemmen/leden?
Door Rolf Simons (communicatieadviseur) op
In mijn optiek schetst deze situatie ook een ander probleem. Die van de verschillende bonden. Daarmee maak je het werkgevers wel heel gemakkelijk. Ik zie het in mijn eigen organisatie waar OR en GO totaal niet samenwerken tijdens de meest ingrijpende reorganisatie...
Al die verschillende bonden, met hun verschillende belangen en achterbannen en omvang. Dit conflict is ook slecht voor het imago van de bonden. Vertegenwoordigen zij nog wel de medewerkers? De organisatiegraad - zeker bij gemeenten - is laag.
En onze werkgevers? Die leunen rustig achterover, zien dat dat de bonden onderling het niet eens worden en denken na over nieuwe voorstellen die verdelen. Je weet wie dan heerst.
Door volger op
I
Als je het geringe aantal leden van het CNV ten opzichte van het FNV ziet, dan zou je verwachten dat er heden bij de onderhandelingen beter naar laatstgenoemde bond wordt geluisterd en niet dat ze buitenspel worden gezet.. Een bescheidener rol zou de andere bonden sieren die nu al akkoord zijn gegaan.
Het door Ellen genoemde artikel: " het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden" van de overleden econoom Drs. Hennie Kemner met interesse gelezen. Het geeft een goed beeld en ook zijn inzet bij o.m. de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en als voorzitter van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
Zie o.m. zijn " Slotconclusie" van het artikel.
"Lezing van het dossier geeft een beeld van wat zich in de aanloop naar het convenant rond het ABP heeft afgespeeld. Opvallende rollen zijn weggelegd voor het Rijk en de centrales.
Dat het Rijk de hand heeft gelegd op 15 miljard euro van het ABP is van een ongehoorde schaamteloosheid geweest. Dat geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, is gebruikt om de budgettaire nood van het Rijk te lenigen. Behalve dat het Rijk de achterstallige pensioenpremies niet betaalde, heeft het zich nog eens 70% van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van het invaliditeitspensioen toegeëigend. Door ambtenaren betaalde premies werden hierbij eveneens rechtstreeks in de schatkist gestort. De strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto ‘na ons de zondvloed’ illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt.
De centrales hebben in een lastige positie verkeerd. Wat echter onbegrijpelijk blijft, is waarom zij ingestemd hebben met het schrappen van de schuld van 15 miljard en het afromen van vermogen bestemd voor de bovenwettelijke invaliditeitsuitkeringen. Vijftien jaar na dato vraag ik me af waarom de centrales destijds niet een geweldig maatschappelijk verzet hebben gemobiliseerd en waarom ze niet naar de rechter zijn gestapt. Het is ongelooflijk dat organisaties wier doelstelling het behartigen van belangen van ambtenaren is, bijna stilzwijgend hebben geaccepteerd dat 15 miljard aan het ABP toekomend vermogen is verdwenen in de schatkist. Even onbegrijpelijk is het instemmen door de centrales met het schrappen van de welvaartsvastheid. Zonder enig protest of compensatie is het kroonjuweel van de pensioenregeling prijs gegeven. Met zulke belangenbehartigers als vrienden heb je geen vijanden meer nodig."
Ik kan wel nijdig worden als ik de heer Lubbers desgevraagd over deze kwestie enkel hoor zeggen : "kijk niet terug, maar vooruit".Door gepensioneerde op
In aanvulling op o.m. Ellen's bijdrage verwijs ik graag voor meer achtergrondinformatie naar het volledige artikel uit de Volkskrant van YVONNE HOFS van 19 januari 2012 : ABP kreunt onder last van verleden. Beknopte inleiding: "Vandaag maken de meeste pensioenfondsen nieuwe dekkingsgraden bekend. Die zijn ongetwijfeld zeer slecht. Werkenden en gepensioneerden krijgen nu deels de rekening gepresenteerd voor politiek opportunisme in de jaren tachtig."


Door Roberto (salarisadministrateur onderwijs) op
Het is inderdaad een dure fopspeen, maar het valt mij op die niemand blijkbaar kan rekenen. Loonsverhoging 1-1-2015 0,8%, per 1-9-2015 1,25 % = gemiddeld 1,22% over heel 2015 en dan 3% per 1-1- 2016 is totaal over 2 jaar dus 2,11% en geen 5,25%. En dat mag je allemaal nog zelf betalen ook.
Door M. van der Stelt (adviseur) op
Reactie op Broadcaster u moet verder terug in de geschiedenis. U bent zeker een CDA lid?
Ik doe geenszins aan geschiedvervalsing
De laatste grote klap was het kabinet Lubbers. Met dank aan Ellen, maar eerder in de geschiedenis zijn er ook nare zaken gebeurd met het ABP ik geloof dat dat was bij het kabinet De Jong KVP.
Ik ben geen socialist, maar liberaal.
In de tweede kamer zitten meerdere partijen die liberaal zijn en dat is niet de PvdA.

Toch wel heel erg jammer dat met name de ambtenaren het verhaal wat Ellen vertelde niet kennen Het gaat om een huidige oppositiepartij.
Door Broadcaster op
@ Ellen: je link werk niet.
Het was inderdaad het derde kabinet Lubbers en de direct verantwoordelijke ministers waren Dales en Kok. Ik hoefde het niet op te zoeken.
Door ellen op
http://www.vngsint.com/abp_mysterie_van_de_verdw …
Het was het Derde kabinet Lubbers. Zie link hierboven.
“In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is er ruim 30 miljard gulden, zo’n 15 miljard euro, ‘verdwenen’ bij het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Alle betrokkenen, zoals overheid, werkgevers en vakbonden, hielden jarenlang de kaken stijf op elkaar en suggereerden dat er niets aan de hand was. Hennie Kemner kreeg ondanks veel tegenwerking, het verhaal uiteindelijk boven tafel en schreef ‘Het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden’. Nu verklaart oud-financieeltopman van het ABP, Jan van de Poel, in een interview met Het Parool: “Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt”, verklaart de oud-topman tegen de middagkrant. “De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.” Ook Jean Frijns, oud-directeur beleggingen bij ABP, uitte al zijn ongenoegen over de roofbouw die de overheid pleegde bij het pensioenfonds. “Als het ABP toen een dekkingsgraad had gehad van 160 of 170 procent, wat na zo’n lange tijd van economische voorspoed redelijk zou zijn geweest, dan had het fonds er nu heel wat beter voor gestaan”, verklaarde Frijns. “
Door F. Griek (Bewa) op
Hoezo integer??
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Ik weet niet voor wie van der Stelt adviseert maar vermoedelijk voor de Partij van de Arbeid. Hij doet in ieder geval aan geschiedvervalsing. Het was PvdA-minister Dales die destijds een greep in de kassen van de pensioenfondsen deed. De KVP bestond toe allang niet meer. Dat geld is nimmer teruggestort net als het kwartje van Kok (ook PvdA) overigens.