of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Privacygevoelige informatiestromen onder controle

  Reageer

  Bijeenkomst CIP verwerkersovereenkomsten binnen het sociaal domein.

  Nu de informatie-uitwisseling binnen de driehoek gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties exponentieel lijkt toe te nemen, zijn de ketenpartners nog vaak zoekende om de privacygevoelige informatiestromen onder controle te krijgen. Vaak ontbreken heldere afspraken en kaders.

 • Ombudsman constateert problemen bij klachten- en geschillenregeling in de zorg

  Reageer

  De klachtbehandeling in het sociaal domein verloopt problematisch. Mensen weten niet goed bij wie zij terecht kunnen als er problemen zijn. De toegang tot de klacht- en geschillenprocedures staat onder druk en loopt achter op de doelstellingen van de decentralisatie in de zorg. Dat blijkt allemaal uit het rapport ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’ van de Ombudsman van 2 maart 2017.

 • Werkkostenregeling: download praktische handleiding Cafetariasystemen

  Reageer

  Ook na introductie van de werkkostenregeling blijft het bij veel werkgevers en werknemers populair. Het ruilen van belaste loonbestanddelen voor een onbelaste fiets, fitness enz. Maar hoe werkt zo’n ruil- of cafetariasyteem? En waar moet je als werkgever op letten?

 • Wat is de verandercapaciteit van overheidsinstellingen?

  Reageer

  Binnenlands Bestuur voert samen met BDO Advisory onderzoek uit naar de verandercapaciteit van Nederlandse overheidsinstellingen. De reden daarvoor ligt voor de hand: veranderen is de afgelopen jaren een constante factor binnen overheden en zal dat ook blijven. Om optimale dienstverlening te (blijven) leveren, blijven overheden uitgedaagd om hun comfortzone te verlaten.

 • Voorgenomen wijzigingen Evaluatiewet WNT

  Reageer

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in het voorjaar van 2016 het ontwerp van de Evaluatiewet WNT ter consultatie opengesteld. Deze consultatie is inmiddels afgerond. Het is nu wachten op de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

 • Gemeente is btw verschuldigd over parkeren openbare weg

  1 reactie

  Gemeenten moeten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema.

 • Btw op onbetaald gebleven facturen

  Reageer

  Als duidelijk is dat een factuur geheel of gedeeltelijk niet meer wordt betaald, treden er twee gevolgen op:

  1. De leverancier kan de hierover reeds afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst (middels afzonderlijk verzoek);

  2. De afnemer moet de afgetrokken btw terugbetalen aan de Belastingdienst.

 • Nieuw begrip bouwterrein

  Reageer

  De levering van een onroerende zaak is als hoofdregel vrijgesteld van btw. De levering van een bouwterrein is daarop een uitzondering en daarom belast met btw. Vanaf 1 januari 2017 wordt het begrip bouwterrein ruimer uitgelegd. Er is dan eerder sprake van een bouwterrein. Hiermee dient nu al rekening te worden gehouden bij lopende projecten.

 • Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren akkoord

  1 reactie

  Ambtenaar wordt werknemer.

  Al sinds 2014 ligt er een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Op 8 dinsdag november is deze wet eindelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De grootste transitie van mensen met een ambtenarenstatus naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is een feit.

 • Soft controls in de publieke sector: wat kunnen ze voor uw organisatie betekenen?

  Reageer

  Een goed functionerend zacht intern beheerssysteem (soft controls) is doorslaggevend voor het succes van uw risicomanagementbeleid en algehele bedrijfsvoering. Bij veel bestuurders en toezichthouders in de publieke sector staat het bredere thema gedrag en cultuur dan ook hoog op de agenda. Toch bestaat er bij velen enige aarzeling om met soft controls aan de slag te gaan. Met name onzekerheid over de (tijds)investering en het resultaat, lijkt daaraan ten grondslag te liggen. Daarom houdt BDO op 14 en 15 november twee rondetafelbijeenkomsten over dit thema: Meten is weten, wat kunnen soft controls voor uw organisatie betekenen?

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers