of 59232 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • 7 onmisbare onderdelen plan van aanpak WNRA

  Een goede invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) vraagt om een goede voorbereiding, en dat vraagt om een concreet plan van aanpak. Niet alleen het beleidsmatige, juridische en financiële aspect is daarin belangrijk, maar zeker ook de onderdelen projectorganisatie en communicatie. Daar begint het hele traject eigenlijk mee.

 • WNT: Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

  Reageer

  Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’) geïndexeerd.

 • Budget autoriteit persoonsgegevens omhoog

  Reageer

  Prinsjesdag kent vele tradities. De uitlekkende miljoenennota, de hoedjes op het Binnenhof en ook de uitgebreide analyses van begrotingen en (belasting)plannen achteraf. Wat in die analyses wellicht een beetje onder de radar is gebleven is de voorgenomen verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van verwerking van persoonsgegevens.

 • Workshop Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Reageer

  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

 • Quickscan: Volwassenheidsscan Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

  Reageer

  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

 • Wilt u weten wat werken aan informatieveiligheid oplevert?

  Geachte bestuurder in de (semi)-publieke sector. Sinds enkele jaren wordt u hardnekkig lastig gevallen met doemverhalen over cybersecurity. De centrale boodschap: er komt hele strenge privacywetgeving aan die ervoor zal zorgen dat uw organisatie straks mogelijk miljoenen euro’s aan boete moet gaan betalen als de informatieveiligheid niet op orde is. De strengste der privacywetten - de door de EU uit te vaardigen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - moet nog worden ingevoerd, op 25 mei volgend jaar om precies te zijn. Maar als het zover is, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij herhaling duidelijk gemaakt, zullen de  boetes waarmee gedreigd wordt, daadwerkelijk gaan vallen.

 • Wat werken aan veilige informatie oplevert in de publieke sector

  Reageer

  'Werken aan informatieveiligheid is hard nodig, want anders vallen er straks boetes’. Dat is telkens weer de boodschap als het gaat over data en safety. Maar wat als er geen strenge wet aan kwam? Waarom zou u dan aan veilige informatie werken? En vooral: wat zou uw organisatie in de publieke sector, van zorginstelling tot woningcorporatie, maatschappelijke organisatie en gemeente, ermee opschieten? In een whitepaper heeft BDO de voordelen van werken aan professionele informatieveiligheid op een rijtje gezet.

 • Financiële verhaal inburgeraars begint nu pas echt

  Nu de vluchtelingenstroom zo goed als is opgedroogd, opvanglocaties sluiten en de huisvesting van inburgeraars steeds meer is geborgd, verdwijnt de landelijke urgentie van deze problematiek. Maar als we niet oppassen, ontstaan er lokaal veel problemen en krijgen gemeenten de rekening snel gepresenteerd, letterlijk en figuurlijk. 

 • Verschuiving van rijksbelasting naar lokale belasting

  Reageer

  Tax Fund Congres.

  Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een voorontwerp wetsvoorstel voor de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. De verschuiving van vier miljard inkomstenbelasting zou per 2019 ingaan.

 • Cybersecurity bij gemeenten onderbelicht

  Gemeenten beschikken over gigantische veel vertrouwelijke data, maar toch lijkt het onderwerp informatiebeveiliging bij de gemiddelde lokale overheidsinstelling niet hoog op de agenda te staan. Wanneer wij de resultaten van ons onderzoek op tafel leggen, merk ik ook dat er weinig animo is om over dit onderwerp te praten. ‘Zijn we mee bezig,’ hoor je dan. ‘Komt wel goed.’

 • Onderzoek: Verandercapaciteit Nederlandse gemeenten

  Reageer

  De samenleving verandert in razend tempo en de regelgeving verandert mee. Er wordt een heuse transformatie beoogd van de relatie die inwoners en overheid met elkaar onderhouden. In dat proces spelen de gemeenten een centrale rol. Als lokale overheid staan zij dichtbij de bevolking en moeten ze in staat worden geacht om de systeemwereld te verbinden aan de leefwereld; de dagelijks werkelijkheid van mensen. Al deze ontwikkelingen betekenen een enorme verandering van de rol die gemeenten spelen. En dat is niet niks.

 • Financiële overschrijdingen op jeugdhulp voorkomen

  De financiering van jeugdhulp is op dit moment een prangend onderwerp; veel gemeenten kampen massaal met overschrijdingen. Nu pas wordt duidelijk hoeveel jeugdhulp de afgelopen twee jaar heeft gekost. Bij het opmaken van de jaarrekeningen krabben veel gemeenten zich achter de oren met de vraag hoe de jeugdhulp financieel beheersbaar én van goede kwaliteit blijft. Zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan.

 • Gemeente moet regie pakken

  In plannen van bestuurlijke partijen lees ik altijd dat de klant centraal staat. Of het nu gaat om een zorgvrager, huurder of burger. Maar in de praktijk schiet juist het centraal stellen van die ‘klant’ er de laatste jaren bij in. Hoe is dat mogelijk? Wat moet er gebeuren om dat samenspel te verbeteren?

 • Bijeenkomst FAMO over verandercapaciteit gemeenten

  Reageer

  Veranderen is een constante factor binnen gemeenten. Maar hoe zorgt u ervoor dat een verandering binnen uw organisatie succesvol wordt gerealiseerd? Het verandervermogen speelt hierbij een essentiële rol. BDO heeft samen met Binnenlands Bestuur onderzoek gedaan naar de verandercapaciteit van Nederlandse gemeenten. Het volledige rapport van BDO zal begin mei verschijnen. In samenwerking met de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) houdt BDO op 17 mei in Almere een bijeenkomst over dit onderwerp.

 • Verandercapaciteit Nederlandse gemeenten

  Reageer

  Veranderen is een constante factor binnen gemeenten. Maar hoe zorgt u ervoor dat een verandering binnen uw organisatie succesvol wordt gerealiseerd? Het verandervermogen speelt hierbij een essentiële rol. BDO heeft samen met Binnenlands Bestuur onderzoek gedaan de verandercapaciteit van de Nederlandse overheidsinstellingen. In totaal deden 787 respondenten mee aan het onderzoek. Binnenlands Bestuur deelde een deel van de resultaten in de special ‘Opleiden is ontwikkelen’, die op 24 maart is verschenen. Het volledige rapport van BDO over gemeenten verschijnt een maand later. U kunt zich hiervoor nu alvast inschrijven.

 • Privacygevoelige informatiestromen onder controle

  Reageer

  Bijeenkomst CIP verwerkersovereenkomsten binnen het sociaal domein.

  Nu de informatie-uitwisseling binnen de driehoek gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties exponentieel lijkt toe te nemen, zijn de ketenpartners nog vaak zoekende om de privacygevoelige informatiestromen onder controle te krijgen. Vaak ontbreken heldere afspraken en kaders.

 • Ombudsman constateert problemen bij klachten- en geschillenregeling in de zorg

  Reageer

  De klachtbehandeling in het sociaal domein verloopt problematisch. Mensen weten niet goed bij wie zij terecht kunnen als er problemen zijn. De toegang tot de klacht- en geschillenprocedures staat onder druk en loopt achter op de doelstellingen van de decentralisatie in de zorg. Dat blijkt allemaal uit het rapport ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’ van de Ombudsman van 2 maart 2017.

 • Werkkostenregeling: download praktische handleiding Cafetariasystemen

  Reageer

  Ook na introductie van de werkkostenregeling blijft het bij veel werkgevers en werknemers populair. Het ruilen van belaste loonbestanddelen voor een onbelaste fiets, fitness enz. Maar hoe werkt zo’n ruil- of cafetariasyteem? En waar moet je als werkgever op letten?

 • Wat is de verandercapaciteit van overheidsinstellingen?

  Reageer

  Binnenlands Bestuur voert samen met BDO Advisory onderzoek uit naar de verandercapaciteit van Nederlandse overheidsinstellingen. De reden daarvoor ligt voor de hand: veranderen is de afgelopen jaren een constante factor binnen overheden en zal dat ook blijven. Om optimale dienstverlening te (blijven) leveren, blijven overheden uitgedaagd om hun comfortzone te verlaten.

 • Voorgenomen wijzigingen Evaluatiewet WNT

  Reageer

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in het voorjaar van 2016 het ontwerp van de Evaluatiewet WNT ter consultatie opengesteld. Deze consultatie is inmiddels afgerond. Het is nu wachten op de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

 • Gemeente is btw verschuldigd over parkeren openbare weg

  1 reactie

  Gemeenten moeten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema.

 • Btw op onbetaald gebleven facturen

  Reageer

  Als duidelijk is dat een factuur geheel of gedeeltelijk niet meer wordt betaald, treden er twee gevolgen op:

  1. De leverancier kan de hierover reeds afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst (middels afzonderlijk verzoek);

  2. De afnemer moet de afgetrokken btw terugbetalen aan de Belastingdienst.

 • Nieuw begrip bouwterrein

  Reageer

  De levering van een onroerende zaak is als hoofdregel vrijgesteld van btw. De levering van een bouwterrein is daarop een uitzondering en daarom belast met btw. Vanaf 1 januari 2017 wordt het begrip bouwterrein ruimer uitgelegd. Er is dan eerder sprake van een bouwterrein. Hiermee dient nu al rekening te worden gehouden bij lopende projecten.

 • Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren akkoord

  1 reactie

  Ambtenaar wordt werknemer.

  Al sinds 2014 ligt er een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Op 8 dinsdag november is deze wet eindelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De grootste transitie van mensen met een ambtenarenstatus naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is een feit.

 • Soft controls in de publieke sector: wat kunnen ze voor uw organisatie betekenen?

  Reageer

  Een goed functionerend zacht intern beheerssysteem (soft controls) is doorslaggevend voor het succes van uw risicomanagementbeleid en algehele bedrijfsvoering. Bij veel bestuurders en toezichthouders in de publieke sector staat het bredere thema gedrag en cultuur dan ook hoog op de agenda. Toch bestaat er bij velen enige aarzeling om met soft controls aan de slag te gaan. Met name onzekerheid over de (tijds)investering en het resultaat, lijkt daaraan ten grondslag te liggen. Daarom houdt BDO op 14 en 15 november twee rondetafelbijeenkomsten over dit thema: Meten is weten, wat kunnen soft controls voor uw organisatie betekenen?

 • Onderzoek naar cybersecurity bij gemeenten

  Reageer

  Op weg naar huis-bijeenkomst gemeenten: cybersecurity.

  De omgeving van gemeenten verandert permanent, niet in de laatste plaats door wijzigende wet- en regelgeving. Dit heeft grote invloed op uw takenpakket als bestuurder, directielid of manager van eerste overheden en op de manier waarop uw gemeente zich verhoudt tot burgers, bedrijven, instellingen en andere gemeenten. In de waan van de dag blijft het een uitdaging om verdieping te zoeken op verschillende thema’s. Daarom organiseert BDO ieder kwartaal een ‘op weg naar huis-bijeenkomst’, speciaal voor lokale overheden. Het thema voor de eerstvolgende bijeenkomsten op 8 en 15 november is cybersecurity.

 • Btw-vrijstelling gedecentraliseerde zorg wordt verduidelijkt

  Reageer

  Sinds 2015 is een groot aantal zorgtaken gedecentraliseerd neergelegd bij de gemeenten. Dit betreft met name de zorg op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hierdoor is niet alleen de zorgmarkt veranderd, maar hebben ook wijzigingen plaatsgevonden in de btw-wetgeving. Dit leidt in de praktijk toch nog tot een aantal onduidelijkheden. De staatssecretaris van Financiën wil hierover duidelijkheid verschaffen.

 • Gemeenten, maak van bewustwording informatiebeveiliging topprioriteit

  Reageer

  Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met het risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders rond informatiebeveiliging. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs in het rapport Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2016. Bij de beveiliging van digitale informatie volgen de meeste gemeenten de letter van de wet, maar daar is het vervolgens mee gezegd. Terwijl volgens BDO de meeste risico’s schuilen in de menselijke factor. Daarnaast hebben Nederlandse gemeenten wel relatief vaak een veiligheidsfunctionaris in dienst, maar heeft hij of zij vaak niet de juiste papieren.

 • Gemeente kan btw volledig aftrekken op bouw schoolgebouwen

  Reageer

  Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat een gemeente de btw op haar (bouw)kosten volledig in aftrek kan brengen. De gemeente heeft twee schoolgebouwen voor Brede Scholen gebouwd. De schoolgebouwen werden na de bouw verkocht met btw aan een beheersstichting tegen ongeveer 10% van de bouwkosten. De schoolgedeelten werden door de beheersstichting (om niet) ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen in het kader van de Wet op het primair onderwijs. Daarnaast werden delen van het schoolgebouw door de beheersstichting tegen vergoeding verhuurd aan derden.

 • Tussen uw maatschappelijke rol en het bedrijfsmatig werken zit een spanningsveld

  Reageer

  Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking en een terugtredende overheid: het zijn turbulente tijden voor de publieke sector. Hoe maakt uw organisatie de omslag naar bedrijfsmatig werken en behoudt u tegelijkertijd uw maatschappelijke relevantie? Het is vandaag de dag, in uw sector, een van de meest fundamentele vraagstukken.

   

  Lees hier meer in de whitepaper

 • Gemeente is voor leerlingenvervoer geen btw-ondernemer

  Reageer
  Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft antwoord gegeven op prejudiciële vragen die door de Hoge Raad zijn voorgelegd over het leerlingenvervoer dat de gemeente Borsele verricht. Het HvJ EU oordeelt dat de gemeente met betrekking tot het leerlingenvervoer geen ondernemer is voor de btw en daarom de inkoop-btw niet kan aftrekken.
 • Gemeente niet btw-plichtig bij crisisopvang asielzoekers

  Reageer

  Gemeenten die van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoeding ontvangen voor het bieden van crisisopvang van asielzoekers, hoeven daarover geen btw te betalen. Dat heeft het Ministerie van Financiën laten weten op vragen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wel adviseert BDO gemeenten om goed te kijken naar het recht op compensatie van de btw op de kosten van crisisopvang.

 • Notitie winstoogmerk gepubliceerd

  Reageer
  Op 12 februari heeft het SVLO de langverwachte notitie winstoogmerk gepubliceerd. In de notitie wordt een methode geïntroduceerd waarmee overheden kunnen bepalen of al dan niet aan het fiscale winstcriterium wordt voldaan, namelijk de ‘afpelmethode’.
 • Gemeente, is de informatiebeveiliging in control? Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.

  Gemeente, is de informatiebeveiliging in control?

  1 reactie

  Informatiebeveiligingsscan brengt relevante aspecten voor lokale overheden in beeld.

  De wereld digitaliseert en ook lokale overheden worden steeds afhankelijker van IT-systemen en koppelingen met externe instanties. Niet in control zijn levert enorme risico’s op. Privacywet- en regelgeving worden steeds meer aangescherpt en staan nadrukkelijk in de maatschappelijke belangstelling. Met de kosteloze Informatiebeveiligingsscan brengt u alle relevante aspecten voor gemeenten in beeld.

 • De tien adviezen voor verantwoord veranderen in het sociaal domein

  Reageer

  De transities in het sociaal domein vragen om nieuwe manieren van sturing en beheersing door de gemeenten en zorgaanbieders. BDO en RadarAdvies voerden samen een onderzoek uit met als hoofdvraag: hoe kunnen gemeenten en zorgaanbieders hun sturing en beheersing het beste inrichten zowel op korte als middellange termijn? De resultaten zijn vertaald naar tien adviezen voor verantwoord veranderen in het sociaal domein.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers